TAŮKÍPR▄ SARIMSAK ▄RETŢCŢLERŢ BŢRLŢđŢ
Ta┼čk├Âpr├╝ sar─▒msa─č─▒ ├╝lkemizde ve d├╝nyada t├╝r├╝n├╝n aroma ve selenyum oran─▒ en y├╝ksek, dolays─▒yla da en kaliteli oland─▒r patenti al─▒nm─▒┼č ve tescillenmi┼čtir
DEVAMI >>

T├╝z├╝k

 

KASTAMONU ─░L─░ TA┼×KÖPRÜ ─░LCES─░ SARIMSAK
ÜRET─░C─░LER─░ B─░RL─░─×─░ TÜZÜ─×Ü


B─░R─░NC─░ BÖLÜM
KURULU┼×, AMAÇ VE ÇALI┼×MA KONULARI


AMAÇ

MADDE 1-sar─▒msak üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 say─▒l─▒ Tar─▒msal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen sar─▒msak üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyile┼čtirmek, pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar aras─▒ ölçekte pazarlama gücünü artt─▒r─▒c─▒ tedbirler almakt─▒r.

MADDE 2- Birli─čin merkezi Ta┼čköprü ilçesidir. 
ADRES karasait mahallesi Atatürk caddesi no 4/a

                                                    Ta┼čköprü/KASTAMONU

B─░RL─░─×─░N GÖREVLER─░

MADDE 3- Birlik a┼ča─č─▒daki konularda faaliyet gösterir.

a)Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa ara┼čt─▒rmalar─▒ yapmak ve yapt─▒rmak.
b)Üyelerinin ürünlerine Pazar bulmak, ürünlerin pazara arz─▒n─▒ düzenlemek.
c)Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konular─▒nda teknik destek sa─člamak.
d)Üyelerine girdi temininde yönlendirici yard─▒mlarda bulunmak.
e)─░ç pazara ve ihracata uygun çe┼čitlerin üretilmesini sa─člamak.
f)E─čitim ve yay─▒m hizmeti vermek, dan─▒┼čman hizmeti sa─člamak.
g)Ürün kalitesini iyile┼čtirici tedbirler almak ve ürün standartlar─▒n─▒ uygulamak.
h)Çiftlik düzeyinde yap─▒lan tar─▒msal uygulamalar─▒ izlemek, kay─▒tlar─▒n─▒ tutmak ve belge düzenlemek.
i)Paket ve ambalajlarla ilgili standartlar─▒n uygulanmas─▒n─▒ sa─člamak.
j)Üyeleri ad─▒na ürün depolanmas─▒na, gerekti─činde bu amaçla depo kiralanmas─▒na yard─▒mc─▒ olmak.
k) Ürünlerin tan─▒t─▒m─▒yla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
l)Ürünlerle ilgili her türlü kayd─▒ tutmak.
m)Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul etti─či uluslar aras─▒ ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdi─či görevleri yürütmek.
n)Sözle┼čmeli üretim kapsam─▒nda, üyeleri ad─▒na örnek tip sözle┼čmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

─░K─░NC─░ BÖLÜM

ÜYEL─░K ┼×ARTLARI


MADDE 4- Birli─če üye olabilmek için a┼ča─č─▒daki hususlar─▒ yerine getirmek gereklidir.

a)Birli─čin i┼čtigal etti─či ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak ve birlik arac─▒l─▒─č─▒ ile pazarlamay─▒ taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktar─▒n─▒n belirlenmesi
b)Çiftçi belgesi sahibi olmak.
c)Gerçek ki┼čiler bak─▒m─▒ndan, on sekiz ya┼č─▒n─▒ doldurmu┼č olmak.
d)Tüzel ki┼čilerin birliklere üyelik ba┼čvurusu için kendi yetkili organlar─▒nca yetkilendirilmesi gerekir.
e)Birli─čin kurulu┼čunda kurucu üyelerin Birlik tüzü─čünü imzalamalar─▒, sonradan Birli─če üye olanlar─▒n Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermi┼č olma.
f)Belirlenen Birlik aidat─▒n─▒ pe┼čin ödemek.
g)Birlik bulundu─ču üretim dal─▒nda Tar─▒m ve Köyi┼čleri Bakanl─▒─č─▒nca sertifika veya benzeri belge veriliyorsa ad─▒na tanzim edilen bu belgenin ibraz─▒

ÜYEL─░KTEN ÇIKMA

MADDE 5- Üye kendi iste─čiyle üyelikten her zaman ç─▒kabilir. Bu durum Yönetim Kurulu karar─▒ ile kesinle┼čir. Ç─▒kan üyenin Birli─če olan borç ve alacaklar─▒ ayr─▒l─▒┼č tarihi itibariyle kapat─▒lmas─▒ zorunludur. Ayr─▒lan ki┼činin üye oldu─ču dönemlere ait ç─▒kabilecek herhangi bir borç veya alaca─č─▒ sakl─▒d─▒r. Üyenin ölümü halinde üyeli─či kendili─činden dü┼čer, borç ve alacaklar─▒ mirasç─▒lar─▒na intikal ettirilir.

ÜYEL─░KTEN ÇIKARILMA

MADDE 6- A┼ča─č─▒daki hallerde üreticiler üyelikten ç─▒kar─▒labilir.

a)Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek.
b)Birli─čin aleyhine faaliyet göstermek.
c)Birlik talimatlar─▒na uymamak.
d)Üyelik aidatlar─▒n─▒ ödememek ve birli─če kar┼č─▒ olan taahhütlerini yerine getirmemek.

Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten ç─▒kar─▒lamaz. Üyelikten ç─▒kar─▒lma Birlik yönetim kurulu karar─▒ ile geçici ihraç ┼čeklinde olur. Üyenin kesin ihrac─▒ yap─▒l─▒ncaya kadar bütün haklar─▒ devam eder. Ç─▒kar─▒lan üyelerin durumu ilk genel kurulda görü┼čülerek karara ba─član─▒r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜYEL─░K A─░DATI

MADDE 7- Birli─čin üyeleri genel kurul taraf─▒ndan belirlenen giri┼č aidat─▒ ve y─▒ll─▒k aidatlar─▒ ödemekle yükümlüdürler. Giri┼č aidat─▒ ile y─▒ll─▒k aidat, on alt─▒ ya┼č─▒ndan büyükler için uygulanan ayl─▒k asgari ücretin brüt tutar─▒n─▒n yüzde onundan az, yar─▒s─▒ndan fazla olamaz. Giri┼č aidat─▒n─▒n al─▒nd─▒─č─▒ y─▒l için ayr─▒ca y─▒ll─▒k aidat al─▒nmaz. Giri┼č aidat─▒ ve y─▒ll─▒k aidat miktarlar─▒, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul taraf─▒ndan belirlenir.Kurulu┼č a┼čamas─▒nda ilk giri┼č aidat─▒ 75 TL olarak tespit edilmi┼čtir.Bu aidat ilk genel kurulda görü┼čülerek karara ba─član─▒r.

A─░DAT VE D─░─×ER ÜCRETLER─░N ÖDENME ┼×EKL─░

MADDE 8- Giri┼č aidat─▒ bir kereye mahsus olmak üzere üyelik ba┼čvurusu yap─▒l─▒rken pe┼čin olarak ödenir. Y─▒ll─▒k aidatlar genel kurulca belirlenir. Genel kurulca belirlenen aidatlar ve üyelere sa─članan dan─▒┼čmanl─▒k hizmetleri kar┼č─▒l─▒─č─▒nda al─▒nan ücretler ayl─▒k, 3 ayl─▒k veya 6 ayl─▒k dönemlerde tahsil edilir.

B─░RL─░─×─░N GEL─░RLER─░

MADDE 9- Birli─čin gelirleri a┼ča─č─▒da belirtildi─či gibidir.

a)Üyelik aidatlar─▒.
b)Üyelere sa─članan dan─▒┼čmanl─▒k hizmetleri kar┼č─▒l─▒─č─▒nda al─▒nan ücretler.
c)Yurt içi ve yurt d─▒┼č─▒ndan sa─članan ba─č─▒┼č, fon ve yard─▒mlar.
d)Ta┼č─▒n─▒r ve ta┼č─▒nmaz mallardan elde edilen gelirler.
e)Reklam, tan─▒t─▒m ve yay─▒n gelirleri.
f)Birlik arac─▒l─▒─č─▒ ile pazarlanan ürünlerin sat─▒┼č bedeli üzerinden kesilecek hizmet pay─▒.
g)Di─čer gelirler.
Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay da─č─▒tamazlar.

B─░RL─░─×─░N G─░DERLER─░

MADDE 10- Birli─čin giderleri, kurulu┼č amaçlar─▒na uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yap─▒lacak giderleri kapsar.

B─░RL─░─×─░N DEFTERLER─░

MADDE 11- Birli─čin defterleri ┼čunlard─▒r:
a)karar defteri.
b)Üye kay─▒t defteri.
c)Gelen ve giden evrak defteri.
d)Bilanço esas─▒na dayal─▒ defter defteri.
e)Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri.
f)Demirba┼č defteri.
g)Al─▒nd─▒ belgesi kay─▒t defteridir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

B─░RL─░─×─░N ORGANLARI

MADDE 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETK─░LER─░

MADDE 13- Genel kurul, birlik üyelerinden olu┼čur.
Genel Kurulun görev ve yetkileri ┼čunlard─▒r:
a)Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.
b)Çal─▒┼čma raporlar─▒n─▒ incelemek.
c)Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlar─▒n─▒n ibra edilip edilmemesine karar vermek. 
d)Kesin hesaplar─▒ kabul veya reddetmek.
e)Yönetim kurulunun teklif edece─či bütçe ve çal─▒┼čma program─▒n─▒ görü┼čerek onaylamak.
f)Personel i┼člemleri, ta┼č─▒n─▒r ve ta┼č─▒nmaz mal al─▒m veya sat─▒m─▒ ile üyelik aidatlar─▒n─▒n belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
g)Birlik arac─▒l─▒─č─▒ ile pazarlanan ürünlerin sat─▒┼č bedelinin binde ikisini a┼čmamak üzere kesilecek hizmet pay─▒n─▒ tespit etmek.
h)Merkez birli─čine temsilci seçmek.
i)Üyelikten ç─▒kar─▒lmay─▒ onaylamak.
j)Di─čer karar ve tedbirleri almak.

GENEL KURUL TOPLANMA ┼×EKL─░ VE ZAMANI

MADDE 14- Genel kurul, ola─čan ve ola─čanüstü olarak iki ┼čekilde toplan─▒r. ─░lk genel kurul, birlik tüzü─čünün Bakanl─▒kça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yap─▒l─▒r. Geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üreticiler ilk genel kurula kat─▒l─▒rlar. Müteakiben yap─▒lacak genel kurul toplant─▒lar─▒na da yine yönetim kurulunca birli─če üye olarak kabul edilen bütün üreticiler kat─▒lmak hakk─▒na sahiptirler.
Genel kurul toplant─▒lar─▒, toplant─▒ gününden en az 15 gün önce gündemi, toplant─▒ tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yap─▒lacak ilan ile yap─▒l─▒r. Genel kurul, üye tam say─▒s─▒n─▒n salt ço─čunlu─ču ile toplan─▒r. ─░lk toplant─▒da ço─čunluk sa─članamazsa, ikinci toplant─▒ bir hafta ve ço─čunluk ┼čart─▒ aranmadan ayn─▒ gündem ile, ayn─▒ yer ve saatte yap─▒l─▒r. Ancak ikinci toplant─▒da kurucu üye say─▒s─▒ olan en az on alt─▒ üyenin kat─▒lmas─▒ ┼čartt─▒r. Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulunun karar─▒ ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’ünün yaz─▒l─▒ talebi ile toplant─▒ya ça─č─▒rabilir. Ola─čan genel kurul toplant─▒lar─▒ her y─▒l ┼čubat ay─▒ içinde yap─▒l─▒r. Genel kurulla ilgili ilan─▒n mahalli gazetede yay─▒m─▒ndan sonra birli─če ortak olanlar genel kurulda oy kullanamazlar.Genel kurullarda Bakanl─▒k temsilcisi bulundurulmas─▒ zorunludur. Bakanl─▒k temsilcisi ─░l Müdürlülü─čünden talep edilir.

YÖNET─░M KURULUNUN GÖREV, YETK─░ VE SORUMLULUKLARI

GEÇ─░C─░ YÖNET─░M KURULU

MADDE 15- Birlik tüzü─čünü imzalayarak kurucu üye s─▒fat─▒n─▒ kazanan üreticiler, kendi aralar─▒ndan be┼č ki┼čilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birli─či temsil eder.

MADDE 16- Yönetim kurulu, genel kurulun dört y─▒l için kendi üyeleri aras─▒ndan seçti─či be┼č asil , be┼č yedek üyeden olu┼čur.
Üst üste iki dönem yönetim kurulu ba┼čkanl─▒─č─▒ görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçirmedikçe ayn─▒ göreve seçilemezler.

YÖNET─░M KURULUNUN GÖREV VE YETK─░LER─░ ┼×UNLARDIR

a)Üye kabul etmek.
b)Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlar─▒n─▒ haz─▒rlamak ve genel kurulu toplant─▒ya ça─č─▒rmak.
c)Birlik muhasebe kay─▒tlar─▒n─▒ bilanço esas─▒na göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, ayl─▒k mizan ve bunlara ait raporlar─▒ sunmak.
d)Birlik personelinin atamas─▒n─▒ yapmak ve görevine son vermek.
e)Birli─če hizmet sat─▒n almak.
f)Genel kurulun verdi─či yetki çerçevesinde birli─čin ta┼č─▒n─▒r ve ta┼č─▒nmaz mal al─▒m─▒ ve sat─▒m─▒n─▒ yapmak, birli─čin mallar─▒n─▒ yönetmek ve korumak.
g)Birli─čin faaliyet alan─▒ içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlar─▒n─▒ takip etmek, Pazar ara┼čt─▒rmas─▒ yapmak ve yapt─▒rmak.
h)Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli ki┼či, kurum veya kurulu┼člarla i┼čbirli─či yapmak.

DENET─░M KURULU, GÖREV VE YETK─░LER─░

MADDE 17. — Denetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri aras─▒ndan seçti─či üç üyeden olu┼čur. Ayr─▒ca ayn─▒ say─▒da yedek üye seçilir.
Denetim kurulunun görev ve yetkileri ┼čunlard─▒r:
a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.
b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yap─▒lan denetim raporunu genel kurulun onay─▒na sunmak.
c) Gerekti─činde genel kurulu ola─čanüstü toplant─▒ya ça─č─▒rmak.

BE┼×─░NC─░ BÖLÜM

ÇE┼×─░TL─░ HÜKÜMLER

CEZA─░ HÜKÜMLER

MADDE 18- Birlikler ve üst örgütlerinin paralar─▒ ile para hükmündeki evrak, senet ve sair mallar─▒ aleyhine suç i┼čleyen ve bilanço, rapor ve di─čer her çe┼čit ka─č─▒t ve defterler üzerinde suç mahiyetinde de─či┼čiklik yapan veya bunlar─▒ kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakk─▒nda, Devlet memurlar─▒ hakk─▒ndaki cezalar uygulan─▒r.

TÜZÜK DE─×─░┼×─░KL─░─×─░

MADDE 19- Tüzü─čün, de─či┼čtirilmesi istenen hükümleri ola─čan veya ola─čanüstü toplant─▒ gündemine yönetim kurulunun karar─▒ ile konularak görü┼čülür. Tüzü─čün de─či┼čecek maddelerinin eski ve yeni hali mahalli gazetede ilan edilerek 15 gün önce üyelere duyurulur. Tüzü─čün de─či┼čtirilmesi istenen maddeleri genel kurul taraf─▒ndan de─či┼čtirilir. Tüzük de─či┼čikli─činin yap─▒labilmesi için birli─če kay─▒tl─▒ üyelerin en az 2/3’ ünün toplant─▒ya kat─▒lm─▒┼č olmas─▒ ┼čart─▒ aran─▒r. Tüzük de─či┼čikli─či kararlar─▒nda da bu üyelerin de 2/3’ ünün oyu gerekir. 

FES─░H-TASF─░YE

MADDE 20- Birlik genel kurulu her zaman birli─čin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula kat─▒lma hakk─▒na sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplant─▒ya kat─▒lmas─▒ ┼čartt─▒r. Birinci toplant─▒da ço─čunluk elde edilemezse ikinci toplant─▒da ço─čunluk ┼čart─▒ aranmaz. Ancak fesih hakk─▒nda kararlar haz─▒r bulunan üyelerin 2/3’ünün ço─čunlu─čunun karar─▒ ile al─▒n─▒r. ─░kinci toplant─▒da haz─▒r bulunan üyelerin say─▒s─▒ kurucu üye say─▒s─▒ kadar olmal─▒d─▒r. Asgari on alt─▒ olmal─▒d─▒r.
Birli─čin feshi yönetim kurulu taraf─▒ndan 7 gün içinde en büyük mülki amire yaz─▒ ile bildirilir. Birlik fesih olduktan sonra birli─čin bütün para ve mallar─▒ benzer amaçl─▒ ba┼čka bir te┼čekküle veya vakfa devir edilir.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 21- Bu tüzükte aç─▒k hüküm bulunmayan durumlarda 5200 Say─▒l─▒ Tar─▒msal Üretici Birlikleri Kanunu ile konuya ili┼čkin genel hükümler uygulan─▒r.

MADDE 22-Birlik üyeleri olarak üretti─čimiz ürün veya ürün gurubunun %90 üretici birli─či arac─▒l─▒─č─▒yla pazarlamay─▒ taahhüt ederiz

Ta┼čk├Âpr├╝'de Sertifikal─▒ Sar─▒msak ├ťretimine bu y─▒l 19 ki┼čiyle Ba┼čland─▒

Ta┼čk├Âpr├╝ Sar─▒msak ├ťreticileri Birli─či ola─čan ilk ba┼čkanl─▒k se├žimi yap─▒ld─▒.

Ta┼čk├Âpr├╝ Sar─▒msak ├ťreticileri Birli─či Web Sitesi Yay─▒n Hayat─▒na Ba┼člad─▒

Ínemli Link